Kataster nehnuteľností

 • geometrické plány ku kolaudácii stavieb
 • geometrické plány pre určenie vlastníckych práv
 • geometrické plány na vyznačenie vecného bremena
 • geometrické plány na rozdelenie a oddelenie pozemkov
 • vytyčovanie hraníc pozemkov
 • poradenskú službu

Inžinierska geodézia

 • predprojektové polohopisné a výškopisné zameranie
 • porealizačné zameranie stavieb a inžinierskych sietí
 • vytyčovanie stavieb podľa projektovej dokumentácie
 • vytyčovanie líniových stavieb
 • meranie a určovanie kubatúr
 • digitálne spracovanie máp
 • poradenskú službu


GEODET-KA, s. r. o.
ul. Gazdovská 972/22
031 04 Liptovský Mikuláš

IČO: 44 026 595
DIČ: 2022 582 903
mobil: 0905 353 627
e-mail: geodetka@geodetka.sk

Objednávka

Meno / Firma: *
Telefón: *
E-mail: *
Text: *